Menu Sluiten
 • De Onderwijswerkplaats zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien door de medewerker van De Onderwijswerkplaats in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren.
 • Indien er sprake is van ondersteuning in de vorm van bijles, dan is de onderwijswerkplaats nooit verantwoordelijk voor de te behalen cijfers op examens en toetsen.
 • Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet voldoet kan de onderwijswerkplaats de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
 • Daarnaast mag De Onderwijswerkplaats de overeenkomst opzeggen als de opdrachtgever in gebreke blijft.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de onderwijswerkplaats op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de onderwijswerkplaats de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Onderwijswerkplaats aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Onderwijswerkplaats aangegeven.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever krijgt daaropvolgend een waarschuwing, waarbij er, na nog een verzuimde week, een rente van 2 % wordt gevorderd per maand.
 • Indien De Onderwijswerkplaats aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • De onderwijswerkplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Onderwijswerkplaats is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 • De Onderwijswerkplaats is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderwijswerkplaats of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • De opdrachtgever dient 24 uur van tevoren af te melden bij een afspraak met de onderwijswerkplaats. Mocht dit niet het geval zijn, worden de kosten van de gestelde uren in rekening gebracht. Ziekte en familieomstandigheden gelden als uitzondering op deze regel.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de huiswerkbegeleiding.